Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Těmito obchodními podmínkami (dále též jen „OP“) se řídí prodej a nákup prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.magicbox.cz; OP jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Provozovatelem internetového obchodu na stránce www.magicbox.cz je obchodní společnost AQS, a.s., se sídlem Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5285, IČ: 25655922, DIČ: CZ25655922, adresa pro doručování: Na Klikovce 7,140 00 Praha 4, tel: +420 221 436 424, email: objednavky@magicbox.cz,(dále též jen „dodavatel“).

Dodavatel je plátcem DPH.

Zákazník internetového obchodu (kupující) má možnost se s OP před uskutečněním objednávky seznámit. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je v plném rozsahu respektovat.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztah občanským zákoníkem a obchodními podmínkami pouze v rozsahu, v jakém se ho týkají (tj. nikoliv částmi určenými pro kupující – spotřebitele).

Nabídka internetového obchodu včetně cen, případných slev a jiných marketingových akcí je platná výhradně na území České republiky.

Objednávky z internetového obchodu www.magicbox.cz jsou realizovány pouze v České republice, zboží není zasíláno do zahraničí.

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.magicbox.cz, u něhož je uvedeno „koupit“ (či jiný významově obdobný výraz či text) je aktuálním katalogem dodávaného zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti dodavatele zboží dodat. Dodavatel nezaručuje dostupnost všech položek zboží.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cena za doručení zboží činí 99,-Kč (poštovné a balné). Pro účely kupní smlouvy jsou platné ceny zboží zveřejněné na www.magicbox.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

Před odesláním objednávky je vypočtena celková cena za zboží včetně ceny za doručení.

Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Dodavatel neodpovídá za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Odeslaná řádně vyplněná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat bez udání důvodů. Kupující může zrušit objednávku bez udání důvodu do potvrzení objednávky dodavatelem. Kupní smlouva vzniká potvrzením platné objednávky dodavatelem.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupní smlouvy jsou po svém uzavření dodavatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze dodavateli.

3. Dodání zboží

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno kupujícímu v co nejkratší době, obvykle do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy), je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi dodavatelem a kupujícím; o skutečnosti, že zboží není na skladě a návrhu termínu dodání, bude kupující bezodkladně vyrozuměn.

Dodavatel se zavazuje dodat zboží v bezvadném stavu a v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu a cenu za doručení.

Zboží je kupujícímu dodáno zasláním prostřednictvím České pošty na dobírku na adresu doručení uvedenou kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému, zahájit u něj reklamační řízení a kopii zápisu spolu s kopií daňového dokladu - dodacího listu bez zbytečného odkladu zaslat dodavateli na adresu objednavky@magicbox.cz. Na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

V případě, že kupující zboží nepřevezme či odmítne zboží převzít (s výjimkou případů prokazatelného odmítnutí převzetí z důvodů porušení či poškození zásilky), má dodavatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z ceny zboží a požadovat cenu za doručení a poštovné za zpětné doručení dodavateli v plné výši.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

Platbu za objednané zboží je možné uskutečnit následujícími způsoby:

  1. v hotovosti při doručení zboží na dobírku (hotovost přebírá pracovník přepravce)
  2. po předchozí dohodě s dodavatelem bankovním převodem na účet dodavatele

Součástí dodávky objednaného zboží je daňový doklad, který slouží současně jako dodací list.

4. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží a bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, je kupující povinen vrátit dodavateli zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, kompletní, v původním nepoškozeném obalu, na vlastní náklady, předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a pokud možno uvést číslo objednávky a datum nákupu. O úmyslu odstoupit od smlouvy je kupující povinen informovat dodavatele e-mailem na adresu objednavky@magicbox.cz nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu pro doručování. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato. Po obdržení vráceného zboží dodavatel bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (kupř. převodem na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zvukových nebo obrazových nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal.

V případě, že se zbožím byly kupujícímu dodány zdarma dárky, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit i tyto poskytnuté dárky.

5. Práva z vadného plnění

Dodavatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Práva z vadného plnění se neuplatní v následujících případech:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat dodavatele o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat dodavatele. Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady dodavateli. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku).

Kupující si při reklamaci zvolí preferovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže) v souladu s občanským zákoníkem,

Přijetí zboží k reklamaci dodavatel kupujícímu bez zbytečného odkladu vhodným způsobem bezodkladně potvrdí.

6. Vyřízení reklamace

Kupující je oprávněn bezodkladně uplatnit právo z vady, která se u zboží projeví v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. b) na odstranění vady opravou věci,
  3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy (viz dále).

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu dodavatele.

Dodavatel rozhodne o reklamaci spotřebitele ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace. Do této lhůty se nepočítá doba nutná pro odborné posouzení vady. V případě uznání reklamace je dodavatel povinen vyřešit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel v případě nevyřešené reklamace právo na výměnu zboží za nové nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Po vyřízení reklamace dodavatel upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

7. Ochrana osobních údajů

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze pro vyřízení objednávky a uzavření a plnění smlouvy a pro marketingové akce dodavatele. Osobní údaje nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám s výjimkou těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky.

Osobní údaje jsou dodavatelem zpracovávány v souladu zejména s následujícími právními předpisy:

  • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
  • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů dodavatelem, včetně rozsahu práv kupujícího souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů jsou uvedeny zde.

Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita i bez jeho souhlasu k zasílání obchodních sdělení dodavatelem souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. Kupující souhlasí se shromažďováním a následným zpracováním dodavatelem získaných osobních údajů pro jeho marketingové účely, zejména k zasílání reklamních sdělení elektronickými prostředky. V případě, že si kupující nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení zejm. odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy

Kupující - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz/.

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Webová stránka: adr.coi.cz

9. Další ustanovení

V případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici, bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

Veškerá komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit bez předchozího upozornění.